หลักฐานการเช่ารถ

1. กรอกข้อมูลการเช่าในเว็บให้ครบถ้วน 3 ขั้นตอน

2. ส่งข้อมูลการเช่าผ่านเว็บ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 นาที

3. พิมพ์เอกสารใบเช่ารถผ่านเว็บ

4. เตรียมหลักฐานการเช่าให้ครบ พร้อมยื่นในวันรับรถ

5. จ่ายเงินค่าเช่าพร้อมเงินมัดจำในวันรับรถ