วิธีการเช่ารถ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาใบขับขี่

3. และเอกสารอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดนี้ ...