เงือนไขการเช่ารถ

1. ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

2. ต้องมีบัตรประชาชนและใบขับขี่รถยนต์

3. จ่ายค่าเช่าพร้อมเงินมัดจำ

4. เลทเกิน 5 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน